Regulaminem

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Ansky Company Limited 103 Albert Embankment, London SE17TLUnited Kingdom.

Jest to warunek czytelnika uzyskującego dostęp i czytającego stronę sexdollsoff.com („sexdollsoff.com”), która jest nazwą handlową jednego z produktów elektronicznych stworzonych przez sexdollsoff , że sexdollsoff dostarcza materiały opublikowane na sexdollsoff.com na tej podstawie, że zrzeka się wszelkich gwarancji w odniesieniu do tego samego, wyraźnych lub dorozumianych. Twoje prawa ustawowe jako konsumenta pozostają nienaruszone.

Ta strona (wraz z naszą Polityką prywatności, Polityką zwrotów i Polityką dostawy) zawiera informacje o nas oraz warunki prawne, na jakich sprzedajemy Ci produkty wymienione na naszej stronie internetowej.

Niniejsze warunki będą miały zastosowanie do wszelkich umów między nami dotyczących sprzedaży produktów Tobie. Prosimy o uważne przeczytanie tych warunków i upewnienie się, że je rozumiesz przed zamówieniem jakichkolwiek produktów z naszej strony. Należy pamiętać, że przed złożeniem zamówienia zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na te warunki. Jeśli odmówisz zaakceptowania tych warunków, nie będziesz mógł zamawiać żadnych produktów z naszej strony.

Od czasu do czasu zmieniamy te warunki. Za każdym razem, gdy chcesz zamówić produkty, sprawdź niniejsze warunki, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, które będą obowiązywać w danym momencie.

Składając zamówienie na sexdollsoff.com, oświadczasz, że jesteś w odpowiednim wieku, aby kupić przedmioty. Jeśli odkryjemy, że nie jesteś uprawniony do zamawiania określonych towarów, nie będziemy zobowiązani do realizacji zamówienia.

Wszystkie zamówienia złożone przez Ciebie za pośrednictwem witryny sexdollsoff.com podlegają akceptacji i dostępności. Możemy z jakiegokolwiek powodu nie przyjąć Twojego zamówienia.

Ceny produktów są prawidłowe w momencie wprowadzania informacji, jednak zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia (chociaż poinformujemy Cię, jeśli taka zmiana ceny wpłynie na Twoje zamówienie).

Aby uniknąć wątpliwości, nie będzie istniała żadna umowa między tobą a sexdollsoff na sprzedaż przez sexdollsoff jakiegokolwiek produktu, chyba że i dopóki sexdollsoff nie wyśle ​​ci e-maila potwierdzającego, że wysłał twój produkt.

Aby anulować umowę zgodnie z przysługującym Ci prawem, wystarczy, że poinformujesz nas, że zdecydowałeś się anulować. Zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów, aby uzyskać więcej informacji.

sexdollsoff jest zgodny z ustawą o ochronie danych. Nie przekażemy Twoich danych osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Wszelkie materiały znalezione na stronach sexdollsoff.com, w tym tekst lub obrazy, nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, pobierane, publikowane, transmitowane lub transmitowane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem osobistego użytku niekomercyjnego. Niniejszym zgadzasz się nie dostosowywać, zmieniać ani tworzyć żadnych prac pochodnych na podstawie materiałów zawartych w tej witrynie. Ponadto materiał nie może być wykorzystywany w żadnym innym celu niż do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego.

sexdollsoff dostarcza witrynę sexdollsoff.com „tak jak jest” i nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach zawartych na tej stronie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione lub że ta strona lub serwer, który ją udostępnia są wolne od wirusów lub błędów lub reprezentują pełną funkcjonalność, dokładność, niezawodność materiałów.

Ponadto sexdollsoff nie udziela żadnych (i zrzeka się wszelkich) oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do witryny sexdollsoff lub informacji lub treści zawartych na tej stronie.

Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe w odniesieniu do towarów oraz ich przydatności do celu i zadowalającej jakości.

W związku z korzystaniem ze strony sexdollsoff.com (w tym wszelkich zamówień produktów), sexdollsoff w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności:

za straty, których nie można było przewidzieć dla obu stron w momencie zawierania umowy

za straty, które nie zostały spowodowane żadnym naruszeniem ze strony dostawcy;

za straty biznesowe i/lub straty na rzecz osób niebędących konsumentami

W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:

(a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

(b) oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd;

(c) jakiekolwiek naruszenie warunków wynikających z sekcji 12 Ustawy o sprzedaży towarów 1979 (tytuł i ciche posiadanie);

(d) jakiekolwiek naruszenie warunków wynikających z sekcji 13 do 15 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. (opis, zadowalająca jakość, przydatność do celu i próbki; oraz

(e) produkty wadliwe zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.;

Zgadzasz się korzystać z tej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz w sposób, który nie narusza praw ani nie ogranicza ani nie utrudnia korzystania i korzystania z tej witryny przez jakąkolwiek osobę trzecią, takie ograniczenie lub zakaz obejmuje, bez ograniczeń, zachowania, które jest niezgodne z prawem lub może nękać lub powodować niepokój lub niedogodności dla dowolnej osoby oraz przesyłanie nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści lub zakłócanie normalnego toku dialogu w tej witrynie.

Oh! Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż wymiana wyznaczonych produktów sexdollsoff. W żadnym momencie nagrody nie będą dostępne do zwrotu za ich wartość pieniężną.

Od czasu do czasu możemy dostosować Twoje Oh! Przelicz punkty w górę lub w dół w odniesieniu do błędów księgowych, wielu kont, wydanych zwrotów, zwróconych produktów lub podejrzeń oszustwa, do których mamy pełne uprawnienia.

sexdollsoff zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z umowy, które jest spowodowane Zdarzeniem Poza Naszą Kontrolą (co oznacza jakiekolwiek działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą rozsądną kontrolą).

W przypadku wystąpienia zdarzenia poza naszą kontrolą, które wpływa na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z umowy:

(a) skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię powiadomić; oraz

(b) nasze zobowiązania wynikające z umowy zostaną zawieszone, a czas wykonania naszych zobowiązań wydłużony na czas trwania Zdarzenia poza naszą kontrolą. W przypadku, gdy Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą wpływa na naszą dostawę produktów do Ciebie, ustalimy z Tobą nową datę dostawy po zakończeniu Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą.

Możesz anulować umowę, której dotyczy zdarzenie poza naszą kontrolą. Aby anulować, skontaktuj się z nami. Jeśli zdecydujesz się anulować, będziesz musiał zwrócić (na nasz koszt) wszelkie odpowiednie produkty, które już otrzymałeś, a my zwrócimy zapłaconą cenę, w tym wszelkie koszty dostawy.

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną organizację, ale nie wpłynie to na Twoje prawa ani nasze obowiązki wynikające z niniejszych warunków.

Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę tylko za naszą pisemną zgodą.

Ta umowa jest między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

Każdy z paragrafów niniejszych warunków działa oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że ​​którekolwiek z nich są niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy.

Jeśli nie będziemy nalegać, abyś wykonał którekolwiek z twoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec ciebie lub jeśli opóźnimy to, nie oznacza to, że zrzekliśmy się naszych praw wobec ciebie i nie będziemy oznacza, że ​​nie musisz wypełniać tych obowiązków. Jeśli zrzekamy się naruszeń z Twojej strony, zrobimy to tylko na piśmie i nie oznacza to, że automatycznie zrezygnujemy z późniejszego niewykonania zobowiązania przez Ciebie.

Obowiązujące prawo:

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii: Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielka Brytania.