Odpowiedzialność

Zastrzeżenie dotyczące własności intelektualnej

O ile nie określono inaczej, prawa autorskie do treści na tej stronie należą do SexDollsOff. (zwanej dalej „firmą”) lub jej dostawcy. Treść obejmuje między innymi znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, struktury, projektowanie stron internetowych, tekst, obrazy i inne informacje. Żadna inna osoba ani żadna strona nie może kopiować, modyfikować treści ani tworzyć odbicia lustrzanego na serwerach, które nie są będących własnością serwisu lub w inny sposób niezgodnie z prawem wykorzystywać treści. Prawa autorskie do treści i obrazów zaprojektowanych, napisanych i wyprodukowanych przez serwis należą do firmy. Jeśli inna osoba lub strona chce przekazać lub wykorzystać treści w inny sposób, musi uzyskać pisemną zgodę, a także oświadczyć, że źródło i prawa autorskie należą do firmy podczas korzystania z tych treści. Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych do dochodzenia swojej odpowiedzialności prawnej za następujące zachowania: naruszanie właściwych przepisów prawa państwowego, nierespektowanie oświadczenia tego serwisu, nieuprawnione korzystanie z treści serwisu bez podawania źródła.

Oświadczenie o logo firmy

Bez pisemnej zgody firmy żadna jednostka ani osoba nie może używać żadnych słów, grafik ani innych rodzajów znaków, które mogą służyć do identyfikacji firmy i odpowiedniej działalności. Zastrzeżenie Firma stara się dostarczać aktualne i dokładne informacje na tej stronie. Jednakże, gdy odwiedzający korzystają z informacji, firma nie gwarantuje ani nie zapewnia, że ​​usługa sieciowa będzie w stanie spełnić wymagania użytkowników, ani nie gwarantuje, że nie zostanie ona przerwana. Firma nie gwarantuje również terminowości, bezpieczeństwa i dokładności usług sieciowych. Użytkownik ponosi powyższe ryzyko samodzielnie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody spowodowane korzystaniem z usługi sieciowej lub niemożnością korzystania z usługi, w tym uszkodzenie sprzętu i oprogramowania oraz utratę danych.

Interpretacja i jurysdykcja

Niniejsze oświadczenie oraz jego modyfikacje, aktualizacje i ostateczne interpretacje są własnością niniejszej strony internetowej. Kwestie nieujęte w niniejszym oświadczeniu odnoszą się do odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych państwa. Gdy niniejsze oświadczenie jest sprzeczne z prawem i przepisami stanowymi, prawo i przepisy stanowe powinny mieć pierwszeństwo. Jeśli spory wynikające z korzystania z tej witryny nie mogą być negocjowane przez żadną ze stron, każda ze stron może złożyć pozew w sądzie lokalnym, w którym lokalizacje firmy.